Veřejné obchodní podmínky
aplikace Emmy (část PZS)

1 Úvodní ustanovení

1.1 Společnost Emmy Medical s.r.o., IČO: 06785247, DIČ: CZ06785247, se sídlem Levohradecké nám. 1066, 252 63 Roztoky, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 288901 (dále jen „Emmy“), provozuje webovou aplikaci Emmy (dále jen „Aplikace“), která zjednodušuje poskytovatelům zdravotních služeb (dále jen „PZS“) komunikaci s jejich pacienty. Část Aplikace určená PZS, která je dostupná na https://dr.sestraemmy.cz/, představuje cloudový nástroj pro efektivní organizaci poskytování zdravotních služeb..

1.2 Tyto veřejné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti stran vznikající ze smlouvy ohledně užívání Aplikace, ať ve zkušebním či běžném režimu, která může být uzavřena mezi PZS a Emmy jako provozovatelem Aplikace (dále jen „Smlouva“). Ustanovení těchto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy. PZS, který uzavřel s Emmy na základě těchto VOP Smlouvu, je pro účely těchto VOP označován jako zákazník (dále jen „Zákazník“).

1.3 Emmy je pouze poskytovatelem technického řešení v podobě Aplikace s tím, že za poskytování zdravotních služeb zůstává výhradně odpovědný Zákazník. Zákazník bere na vědomí, že Aplikace slouží k usnadnění a zvýšení bezpečnosti vzdálené komunikace s pacienty a její používání nenahrazuje vedení zdravotnické dokumentace.


2. Uzavření smlouvy

2.1. Zákazníkem může být pouze PZS, tedy osoba, která je oprávněna k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb. Emmy není povinna toto oprávnění jakkoliv prověřovat.

2.2. V případě zájmu o uzavření Smlouvy, musí nejprve osoba oprávněná za příslušné PZS jednat (dále jen „Oprávněná osoba“) provést registraci na adrese https://dr.sestraemmy.cz/. Zvolené přihlašovací údaje budou po případném uzavření Smlouvy a aktivaci sloužit k přihlášení do rozhraní Zákazníka v části Aplikace určené PZS, prostřednictvím kterého lze spravovat zdravotnické zařízení (dále jen „Zákaznický účet“).

2.3. Pro zahájení procesu uzavření Smlouvy na základě těchto VOP či její změny (změny smluvního režimu) je nutné, aby PZS, resp. Oprávněná osoba, vyplnila příslušnou část poptávkového formuláře (dále jen „Poptávkový formulář“). V rámci Poptávkového formuláře si může PZS zvolit, zda má zájem uzavřít Smlouvu sjednávající nejprve bezplatný zkušební režim užívání Aplikace či přímo zpoplatněný běžný režim. Vyplněný Poptávkový formulář, obsahující též znění těchto VOP, následně Oprávněná osoba v příslušné části (týkající se zkušebního či běžného režimu) podepíše za PZS svým kvalifikovaným elektronickým podpisem a odešle jej jménem PZS na podpora@sestraemmy.cz ke zpracování. Pokud nejsou informace prokazující oprávnění Oprávněné osoby jednat za příslušného PZS dostupné z veřejných rejstříků, připojí Oprávněná osoba k podepsanému Poptávkovému formuláři dokumenty prokazující její oprávnění (např. pracovní smlouva, plná moc), pokud tak dosud neučinila. Údaje zadané při registraci, jakož i v Poptávkovém formuláři, musí být pravdivé a přesné.

2.4. Pokud PZS provozuje více zdravotnických zařízení, je nezbytné, aby pro každé z nich vyplnil Poptávkový formulář a uzavřel tak zvláštní Smlouvu. Pro správu zdravotnických zařízení v Aplikaci však lze využít stejné přihlašovací údaje a není třeba provádět novou registraci.

2.5. Smlouva mezi Emmy a PZS je uzavřena až doručením potvrzení Emmy o akceptaci Poptávkového formulář na poskytnutou kontaktní e-mailovou adresu PZS (smluvní). Smlouva je tvořena těmito VOP a akceptovaným Poptávkovým formulářem. Emmy si vyhrazuje právo z jakéhokoliv důvodu odmítnout Smlouvu s PZS uzavřít. V případě změny Smlouvy (smluvního režimu) ke změně dochází též až doručením potvrzení Emmy o akceptaci nového Poptávkového formuláře na kontaktní e-mailovou adresu Zákazníka (smluvní).

2.6. Předmětem Smlouvy není poskytování jakýchkoliv zprostředkovatelských služeb ze strany Emmy, přičemž Zákazník bere na vědomí, že Aplikace není určena k nabízení zdravotních služeb s cílem usnadnit Zákazníkovi příjem nových pacientů, ale slouží především k usnadnění komunikace s jeho stávajícími pacienty.


3. Práva a povinnosti Emmy

3.1.
Na základě Smlouvy se Emmy zavazuje vést pro Zákazníka Zákaznický účet umožňující užívání Aplikace, které v základním tarifu zahrnuje:

- vedení a správu adresáře pacientů Zákazníka;

- vedení a správu ordinační doby a kalendáře Zákazníka;

- vytváření vlastních šablon pacientských požadavků, příjem (od uživatelů pacientského účtu Aplikace) a zakládání pacientských požadavků, jejich evidenci a správu, jakož i provádění související komunikace (s uživateli pacientského účtu Aplikace);

- odesílání připomínek a dalších upozornění ohledně objednání pacienta k návštěvě zdravotnického zařízení;

- sledování přístupů k vybraným údajům pacientů a jejich změn ze strany dalších uživatelů Zákaznického účtu;

- anonymní souhrnné statistiky o používání Aplikace Zákazníkem a pacienty Zákazníka s tím, že Emmy si vyhrazuje právo shromážděná anonymní data využít též pro své potřeby; tyto statistiky v žádném případě neumožňují identifikaci jednotlivých pacientů.

3.2. Pokud je sjednán jiný, než základní tarif Aplikace, pak se Emmy zavazuje Zákazníkovi poskytovat příslušné další funkcionality v souladu s platným ceníkem, který je dostupný zde a tvoří součást těchto VOP (dále jen „Ceník“). Volbu tarifu Aplikace provádí Zákazník v Poptávkovém formuláři, přičemž tato volba je možná jen při sjednání běžného zpoplatněného režimu Aplikace. Při sjednání zkušebního režimu je poskytován vždy nejvyšší tarif Aplikace. Změna tarifu Aplikace na nižší variantu tarifu je možná jen po skončení již zaplaceného platebního období, a to dohodou Emmy a Zákazníka.

3.3. V rámci některých tarifů nabízí Emmy Zákazníkovi možnost vybírat platby svých pacientů prostřednictvím Emmy. Tato služba je určena pouze pro Zákazníky, kteří nejsou plátci DPH. V takovém případě může Emmy na žádost Zákazníka vystavovat příjmové doklady s QR kódem pro přímou platbu pacienta na bankovní účet Zákazníka ve Fio Banka, a.s. Emmy zároveň prostřednictvím pasivního oprávnění dle volby Zákazníka ověří doručení platby a po připsání platby na účet Zákazníka, Zákazníka informuje o přijetí platby.

3.4. Zákazníkovi mohou být též nabídnuty doplňkové funkce Aplikace spočívající v zasílání SMS zpráv a případně také zpracování odpovědí na ně; a v případě služby Hlas Emmy také automatické zpracování telefonických hovorů (dále jen „SMS a hlasové funkce“). Tyto SMS a hlasové funkce mohou být Zákazníkem objednány způsobem a za podmínek uvedených v jejich nabídce zveřejněné v Ceníku. Užívání SMS a hlasových funkcí se rovněž řídí těmito VOP.

3.5. Emmy se dále zavazuje poskytovat Zákazníkovi v případě potřeby služby uživatelské podpory Aplikace s tím, že žádosti Zákazníka budou vyřizovány ve lhůtách přiměřených jejich povaze.

3.6. Emmy vyvíjí přiměřenou snahu, aby byla Aplikace neustále dostupná, bezpečná a bez chyb. Jedná se však o komplexní IT systém, který je mimo jiné závislý též na infrastruktuře třetích stran. Aplikace je proto Emmy poskytována bez jakýchkoliv záruk a závazků ohledně vhodnosti a úrovně poskytovaných služeb, nestanoví-li tyto VOP výslovně jinak, zejména pak Emmy Zákazníkovi nezaručuje, že Aplikace a její jednotlivé funkcionality budou vždy bezchybně fungovat (např. že nedojde ke ztrátě dat či nedoručení zpráv), budou nepřetržitě dostupné a jejich bezpečnost nebude narušena, zejména pak z důvodu zásahu vyšší moci, kybernetického útoku, technické závady či pravidelné údržby.

3.7. Zákazník prohlašuje, že se důkladně seznámil s vlastnostmi Aplikace, přičemž posoudil vhodnost Aplikace pro své potřeby. Emmy odpovídá Zákazníkovi jen za újmu, která mu byla ze strany Emmy způsobena úmyslně či z hrubé nedbalosti. Jinak se v rozsahu dovoleném právními předpisy vylučuje odpovědnost Emmy za újmu vzniklou Zákazníkovi použitím Aplikace či v souvislosti s ním (např. použitím vzorových dokumentů), přičemž Zákazník se vzdává práva na její náhradu. Pokud dojde ke vzniku povinnosti Emmy nahradit Zákazníkovi škodu, pak rozsah náhrady škody nepřesáhne celkovou výši plnění uhrazených Emmy Zákazníkem na základě Smlouvy.

3.8. Emmy si vyhrazuje oprávnění Aplikaci libovolně měnit (včetně zrušení SMS a hlasových funkcí) nebo kdykoliv ukončit její provoz. Emmy tak nenese žádnou odpovědnost za újmu, která by mohla Zákazníkovi v důsledku uvedeného vzniknout.

3.9. Pro případ porušení těchto VOP Zákazníkem si Emmy vyhrazuje právo, bez předchozího upozornění a jakékoliv náhrady, dočasně omezit přístup Zákazníka k Aplikaci, případně okamžitě odstoupit od Smlouvy a zrušit Zákazníkovi účet, a to dle svého uvážení.

3.10. Emmy je oprávněna zveřejnit a uvádět i mimo Aplikaci skutečnost, že Zákazník jako PZS využívá Aplikaci.


4. Práva a povinnosti Zákazníka

4.1.
Zákazník prohlašuje, že se s těmito VOP důkladně seznámil, souhlasí s nimi a zavazuje se je bezvýhradně dodržovat.

4.2. Zákazník zaručuje, že je oprávněn k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb. a zavazuje se využívat Aplikaci pouze v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, které jsou uvedeny v jeho oprávnění.

4.3. Emmy nijak nezasahuje do právních vztahů mezi Zákazníkem a pacienty. Zdravotní služby poskytuje Zákazník pacientům svým jménem a zcela nezávisle na Emmy s tím, že si také nezávisle spravuje svůj Zákaznický účet, včetně veškerých nastavení a informací uváděných jeho prostřednictvím. Z tohoto důvodu Zákazník nese veškerou odpovědnost za poskytování zdravotních služeb a užívání Aplikace v souvislosti s ním, zejména pak za řešení pacientských požadavků prostřednictvím Aplikace (např. zrušení sjednaného termínu, poskytnutí nepravdivých informací atd.) nebo ověření oprávnění zástupce pacienta, přičemž se zavazuje plně odškodnit Emmy za jakoukoliv její povinnost k náhradě újmy třetí osobě či sankci jí uloženou orgánem veřejné moci, pokud vznikly v souvislosti s uvedeným užíváním Aplikace Zákazníkem.

4.4. Aniž by byla dotčena nezávislost Zákazníka při poskytování zdravotních služeb, zavazuje se Zákazník používat Aplikaci pouze v souladu s jejím účelem a tak, aby nepoškozoval dobré jméno Emmy a její oprávněné zájmy. Proto se také Zákazník zavazuje při používání Aplikace a v souvislosti s ním, především pak ve vztahu k přijímání a řešení pacientských požadavků prostřednictvím Aplikace, dodržovat veškeré právní a stavovské předpisy, kterými je vázán, jakož i postupovat vždy v souladu s dobrými mravy, s náležitou odbornou péčí a tzv. de lege artis. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za porušení závazků dle tohoto ustanovení by bylo mimo jiné považováno, pokud by Zákazník:

- vytvořil šablonu pacientského požadavku, jehož řešení prostřednictvím Aplikace je nevhodné a nežádoucí (např. ohledně stavů ohrožujících život);

- vytvořil šablonu pacientského požadavku, která by automaticky vyhodnocovala údaje zadané pacientem, a podléhala tak regulaci zdravotnických prostředků;

- vyřešil pacientský požadavek výlučně prostřednictvím Aplikace, tj. bez sjednání osobní návštěvy zdravotnického zařízení pacientem či podkladu v předchozí péči (např. preskripce určitých druhů léčiv);

- opakovaně nereagoval na pacientské požadavky zadané prostřednictvím Aplikace bez zbytečného odkladu;

- opakovaně rušil bez řádného důvodu či dostatečného předstihu osobní návštěvy pacientů sjednané prostřednictvím Aplikace.

4.5. Zákazník se zavazuje plnit veškeré své zákonné informační povinnosti a povinnosti poučení v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, jakož i využíváním Aplikace v souvislosti s ním, a to zejména vůči pacientům (též jako spotřebitelům a subjektům osobních údajů). V případě, že Zákazníkovi bude poskytnut ze strany Emmy jakýkoliv vzor právního dokumentu souvisejícího s využíváním Aplikace, platí, že takový vzor není náhradou kvalifikované právní pomoci a Emmy neodpovídá Zákazníkovi za jakoukoliv újmu, která mu vznikne v souvislosti s jeho užitím.

4.6. Zákazník se zavazuje, že veškeré informace jím uváděné v pacientské části Aplikace či jinak sdělované pacientům prostřednictvím Aplikace budou v souladu s právními předpisy, správné, pravdivé, úplné, nikoliv zavádějící a aktuální, přičemž se též zavazuje tyto jejich vlastnosti průběžně udržovat.

4.7. V případě, že Zákazník do Aplikace nahraje jakýkoliv obsah (např. informace, osobní údaje, osobnostní atributy třetích osob, strukturované dotazníky či autorská díla apod.) (dále jen „Zákaznický obsah“), zavazuje se, že je oprávněn tak učinit (zejména, že má odpovídající licence, svolení či souhlasy) a zaručuje Emmy, že zpřístupněním či užíváním takového obsahu v rámci Aplikace nebude zasaženo do práv třetích osob, ani nebudou jinak porušeny právní předpisy. V rozsahu nezbytném k poskytování služeb Aplikace pak Zákazník uděluje Emmy bezúplatné, nevýhradní, územně a časově neomezené (po dobu trvání právní ochrany majetkových práv) licenční oprávnění jakkoli užívat Zákaznický obsah, který je autorskoprávně chráněn, případně též svolení k užívání osobnostních atributů (pokud relevantní). Licenční oprávnění zahrnuje i výslovný souhlas na udělení podlicence k užívání Zákaznického obsahu, a to úplatně i bezúplatně. Emmy není povinna udělené licenční oprávnění využít. .Emmy nijak nedohlíží na soulad Zákaznického obsahu s právními předpisy. V případě, že se Emmy dozví o protiprávní povaze Zákaznického obsahu, je oprávněna jej znepřístupnit či odstranit.

4.8. Zákazník se zavazuje, že Aplikaci nevyužije k šíření nevyžádaných obchodních sdělení, a že veškerá taková obchodní sdělení budou zcela v souladu s platnými právními předpisy, a to zejména se zákonem č. 109/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).

4.9. Emmy v žádném případě neodpovídá za jakékoliv jednání uživatelů pacientského účtu Aplikace vůči Zákazníkovi (např. nedostavení se ke sjednané osobní návštěvě zdravotnického zařízení). Emmy realizuje opatření pro ověření identity uživatelů pacientského účtu Aplikace, avšak nezaručuje Zákazníkovi, že osoba využívající pacientský účet Aplikace je skutečně osobou, za níž se vydává. V případě potřeby si je Zákazník povinen opatřit do zdravotnické dokumentace záznam s vyjádřením pacienta, že údaje o zdravotním stavu mu mohou být sdělovány přes konkrétní pacientský účet v Aplikaci.

4.10. V rozsahu, v jakém lze prostřednictvím Aplikace přistupovat k jakýmkoli službám, nástrojům nebo obsahu poskytovaném třetími stranami (dále jen „Třetí strany"), platí podmínky Třetích stran, přičemž používáním Aplikace vyjadřujete s těmito podmínkami souhlas. Emmy nemá žádnou kontrolu nad obsahem nebo postupy jakýchkoli Třetích stran a nenese za ně žádnou odpovědnost. Zákazník tímto bere na vědomí, že Emmy nenese přímou ani nepřímou odpovědnost za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou Zákazníkovi používáním nebo v souvislosti s používáním služeb Třetích stran, vč. v případě ztráty funkcionality Emmy v důsledku změny služby poskytované Třetí stranou.

4.11. Zákazník je oprávněn umožnit přístup do svého Zákaznického účtu potřebnému počtu fyzických osob, které jsou oprávněny za něj jednat a jsou vázány povinností mlčenlivosti s tím, že každá osoba však musí mít pod Zákaznickým účtem zřízeného vlastního uživatele (je zakázáno sdílet přístupové údaje). Pro vyloučení pochybností se uvádí, že užívání Aplikace uživateli pod účtem Zákazníka se považuje za užívání Zákazníkem, přičemž Zákazník odpovídá za veškerá případná porušení těchto VOP, k nimž tímto užíváním dojde. Zákazník se zavazuje zajistit ochranu přístupových údajů Zákaznickému účtu, tak aby nedošlo k jejich zpřístupnění třetím osobám. Zákazník nese též výlučnou odpovědnost za užívání Aplikace třetími osobami prostřednictvím jeho Zákaznického účtu.

4.12. Zákazník se zavazuje Aplikaci nezneužívat a nevyužívat ve vztahu k ní jakékoliv postupy, softwarové nástroje či skripty, které by mohly mít nepříznivý dopad na její provoz, narušovat její funkčnost či způsobovat její nepřiměřené zatížení, a zavazuje se nevykonávat ani jakoukoliv jinou činnost, která by mohla představovat neoprávněný zásah do Aplikace vzhledem k jejímu účelu a fungování.

4.13. Aplikace a její obsah mohou být chráněny právy duševního vlastnictví. Na základě těchto VOP je Zákazník oprávněn užívat Aplikaci výhradně standardním způsobem, za nějž se považuje užívání prostřednictvím Zákaznického účtu přes webové rozhraní, a to pouze pro účely vyplývající z těchto VOP. Kromě tohoto oprávnění nenabývá Zákazník k Aplikaci a jejímu obsahu (nezahrnuje Zákaznický obsah) žádná práva. Bez předchozího oprávnění získaného od Emmy nebo příslušných držitelů práv tak není možné Aplikaci, jakékoliv její součásti či obsah, včetně zdrojových kódů, log a jiných grafických elementů, užívat jinak, než výše uvedeným způsobem a pro uvedené účely. Zejména není možné tyto prvky upravovat, zařazovat do děl souborných, nebo do nich jinak zasahovat, rozmnožovat je, rozšiřovat či sdělovat veřejnosti.

4.14. Zákazník není oprávněn Aplikaci, jakékoliv její součásti či obsah, včetně zdrojových kódů, log a jiných grafických elementů, využít za účelem vývoje jiného počítačového programu, jakkoliv konkurujícího Aplikaci, a jeho uvedení na trh, jakož ani za jiným účelem zasahujícím do práv či oprávněných zájmů Emmy, zejména pak není oprávněn provádět jakoukoliv analýzu funkčnosti či zpětnou analýzu Aplikace a jejích součástí.


5. Cena a platba

5.1.
Emmy nabízí Zákazníkovi možnost uzavření Smlouvy k testování Aplikace v bezplatném zkušebním režimu, a to na neurčitou dobu. V takovém případě se na vztah Emmy a Zákazníka neuplatní ustanovení těchto VOP týkající se úhrady Ceny (tak, jak je definována ve čl. 5.2. VOP) v čl. 5.2. - 5.4. VOP, které se vztahují jen na Smlouvu se sjednaným běžným zpoplatněným režimem. Na ostatní ustanovení VOP nemá sjednání zkušebního režimu žádný vliv a jsou tak součástí příslušné Smlouvy. Pokud je na základě poptávky Zákazníka uzavřena Smlouva sjednávající zkušební režim, pak má Emmy právo takovou Smlouvu kdykoliv ukončit bez uvedení důvodu, a to výpovědí s 15denní výpovědní dobou, která začne běžet den následující po odeslání výpovědi na kontaktní e-mailovou adresu Zákazníka (smluvní). Během této doby má Zákazník možnost požádat prostřednictvím Poptávkového formuláře o změnu smluvního režimu na běžný zpoplatněný režim (v souladu s Ceníkem), tak aby nedošlo k znepřístupnění Zákaznického účtu a smazání Zákaznických dat. Smlouva se sjednaným zkušebním režimem může být zrušena též Zákazníkem, a to okamžitě bez výpovědní doby, přičemž postačí výpověď zaslaná na podpora@sestraemmy.cz. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že změna smluvního režimu z běžného na zkušební není možná.

5.2. Ceník pro užívání Aplikace v běžném zpoplatněném režimu je zveřejněn na https://info.sestraemmy.cz/cenik. Za vedení Zákaznického účtu v běžném režimu se Zákazník zavazuje platit Emmy cenu s DPH určenou na základě platného Ceníku a) podle zvoleného tarifu Aplikace a b) podle typu zdravotnického zařízení Zákazníka, počtu jeho pacientů a/nebo počtu lékařů v přepočtu na plný úvazek s tím, že Emmy může poskytovat Zákazníkům zvýhodněné nabídky (dále jen „Cena“). V případě potřeby navýšení kapacity Zákaznického účtu se Cena navyšuje dle platného Ceníku, případně dle dohody smluvních stran, a to s účinností ke dni změny kapacity, přičemž Zákazník je povinen doplatit poměrnou část za příslušné platební období.

5.3. Cena se standardně platí za kalendářní měsíc, a to měsíčně předem, s tím, že Zákazník může zaplatit Cenu předem i za delší časové období (na základě Ceníku či za podmínek zvýhodněné nabídky), avšak v takovém případě nemá právo na vrácení jakékoliv části zaplacené Ceny, pokud dojde před koncem předplaceného období k zániku Smlouvy z důvodů na jeho straně. Cenu Zákazník uhradí bezhotovostním převodem na základě faktury (daňového dokladu) se lhůtou splatnosti 14 dnů, která je ze strany Emmy vystavena a zaslána v elektronické podobě na kontaktní e-mailovou adresu Zákazníka (smluvní) vždy před zahájením příslušného platebního období. Zákazník souhlasí s vystavením faktury (daňového dokladu) v elektronické podobě.

5.4. V případě prodlení Zákazníka s platbou Ceny má Emmy právo odstoupit od Smlouvy.

5.5. SMS a hlasové funkce nejsou zahrnuty v Ceně a jsou zpoplatněny podle počtu odeslaných SMS zpráv a zpracovaných odpovědí na ně (v rámci využití Zákazníkem), případně na základě počtu zpracovaných minut telefonických hovorů přičemž jednotkové ceny jsou uvedeny v platném Ceníku. Vyúčtování Emmy provede vždy ke konci kalendářního měsíce s tím, že vyúčtovací faktura bude vystavena do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Zákazník souhlasí s vystavováním faktur (daňových dokladů) v elektronické podobě s tím, že budou zasílány na kontaktní e-mailovou adresu Zákazníka (smluvní). Před aktivací SMS funkcí je Zákazník povinen složit jistotu ve výši dle platného Ceníku, která je vratná v případě zrušení těchto funkcí. Pokud se Zákazník dostane do prodlení s úhradou za užívání SMS funkcí, je Emmy oprávněna mu SMS funkce pozastavit a využít jistotu k úhradě dlužné částky.


6. Ochrana osobních údajů

6.1.
Vzhledem k tomu, že Aplikace je cloudový nástroj určený mimo jiné k práci s osobními údaji, zpracovává Emmy při plnění Smlouvy pro Zákazníka jako zpracovatel osobní údaje, které Zákazník do Aplikace vložil nebo je jejím prostřednictvím shromáždil (dále jen „Zákaznická data“). Toto zpracování se řídí ujednáním o zpracování osobních údajů, jehož obsah je přílohou č. 1 k těmto VOP, a stává se tak nedílnou součástí každé Smlouvy (dále jen „Ujednání“).

6.2. Emmy je ve vztahu k Zákaznickým datům vázána povinností mlčenlivosti a zavazuje se implementovat technická a organizační opatření v souladu s Ujednáním. Zpracování Zákaznických dat probíhá automatizovaně, a proto budou oprávnění zaměstnanci Emmy k Zákaznickým datům přistupovat pouze zcela výjimečně a v souladu se Smlouvou.

6.3. Informace o zpracování osobních údajů Oprávněné osoby a dalších uživatelů Zákaznického účtu jsou obsaženy v samostatném dokumentu dostupném zde, který tvoří nedílnou součást těchto VOP.

6.4. Při provozu Aplikace Emmy také využívá v omezené míře souborů cookies. Naše zásady používání souborů cookies jsou obsaženy v samostatném dokumentu dostupném zde, který tvoří nedílnou součást těchto VOP.


7. Závěrečná ustanovení

7.1.
Smlouva na základě těchto VOP se uzavírá na dobu neurčitou. Zákazník i Emmy mají právo Smlouvu ukončit bez uvedení důvodu, a to výpovědí s měsíční výpovědní dobou, která začne běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Na dobu neurčitou jsou sjednávány i SMS a hlasové funkce, přičemž jejich poskytování mají Zákazník i Emmy právo zrušit též bez uvedení důvodu, a to výpovědí s měsíční výpovědní dobou, která začne běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Zákazníkovi bude v takovém případě vrácena nevyužitá jistota.

7.2. V souvislosti se zánikem Smlouvy dojde ke zrušení Zákaznického účtu a smazání veškerého Zákaznického obsahu, včetně Zákaznických dat.

7.3. Zákazník není oprávněn postoupit či převést svá práva a povinnosti ze Smlouvy třetí osobě. Naopak Zákazník souhlasí, že veškerá práva a povinnosti Emmy ze Smlouvy, mohou být ze strany Emmy bez dalšího postoupeny třetí osobě.

7.4. Vzhledem k povaze Aplikace a jejímu plánovanému rozvoji může vyvstat potřeba změny těchto VOP. Emmy může tyto VOP v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, přičemž za přiměřené změny se považují zejména opravy nesprávností, změny související se změnou funkcionalit Aplikace či jejich zpoplatněním, změny Ceníku, změny Zásad ochrany osobních údajů, Zásad používání cookies a Ujednání o zpracování osobních údajů, jakož i změny vynucené změnou právních předpisů. Na změnu VOP vás Emmy upozorní alespoň 30 dnů před jejich účinností, a to zveřejněním nového znění VOP na webových stránkách info.sestraemmy.cz či v rozhraní Aplikace, v případě zásadnějších změn pak též zprávou zaslanou na kontatkní e-mailovou adresu Zákazníka (smluvní). Provedené změny VOP má Zákazník právo odmítnout a z tohoto důvodu nejpozději do 15 dnů od oznámení změn ze strany Emmy vypovědět Smlouvu. Výpovědní doba bude činit 15 dnů a začíná běžet dnem, v němž byla doručena Emmy. Pokud Zákazník smlouvu v předmětné lhůtě nevypoví, má se za to, že změny VOP přijímá s tím, že nové znění VOP se tak stane součástí Smlouvy namísto toho původního. Účinná verze VOP je vždy zveřejněna na webových stránkách info.sestraemmy.cz a v rámci Aplikace, přičemž jste povinni se s ní průběžně seznamovat.

7.5. Veškeré právní vztahy mezi Zákazníkem a Emmy vzniklé ze Smlouvy, nebo v souvislosti s ní, se řídí právním řádem České republiky. Případné spory ze vztahů vzniklých ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny příslušnými soudy České republiky, výhradně dle práva České republiky.

7.6. Neplatností některého ustanovení těchto VOP není dotčena platnost jejich ostatních ustanovení.

7.7. Emmy můžete s jakýmikoliv dotazy, požadavky či stížnostmi kontaktovat na adrese podpora@sestraemmy.cz.


Příloha č. 1 VOP

UJEDNÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1. Úvodní ustanovení

1.1.
Toto ujednání ve smyslu čl. 28 odst. 3 GDPR je uzavíráno jako součást Smlouvy mezi Emmy a PZS na základě VOP (dále jen „Ujednání“). Veškeré pojmy používané ve VOP mají pro účely tohoto Ujednání stejný význam. Ujednání se týká zpracování Zákaznických dat (blíže specifikovaného v oddíle A. Ujednání) (dále jen „Zpracování“), vůči kterým vystupuje Zákazník v roli správce osobních údajů a Emmy je pro něj jako zpracovatel zpracovává.


2. Závazky

2.1.
Zákazník se jako správce Zákaznických dat zavazuje, že bude mít po celou dobu zpracování Zákaznických dat v Aplikaci pro příslušná zpracování platný právní základ, a že bude plnit veškeré své zákonné povinnosti vůči subjektům údajů, zejména informační povinnost. Zákazník se dále zavazuje bezodkladně odstranit z Aplikace Zákaznická data, k jejichž zpracování v Aplikaci nebude mít platný právní základ.

2.2. Emmy se zavazuje zpracovávat Zákaznická data pouze na základě pokynů Zákazníka, které vyplývají z tohoto Ujednání, nebo které zadá prostřednictvím svého Zákaznického účtu, případně prostřednictvím služeb zákaznické podpory. Pokyny jsou omezené rozsahem závazků Emmy ze Smlouvy. Emmy upozorní Zákazníka v případě, že se bude domnívat, že jeho pokyny porušují právní předpisy.

2.3. Zákaznická data nebudou předávána do zemí mimo EU, tj. třetích zemí, s výjimkou zpracování zahrnujících zasílání a přijímání SMS (využití dalšího zpracovatele Twilio, Inc.), při nichž může docházet k předání údajů do USA.

2.4. Emmy se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně veškerých Zákaznických dat a zajistí, aby veškeré osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje na straně Emmy byly vázány smluvní či zákonnou povinností mlčenlivosti, a to včetně dalších zpracovatelů zapojených Emmy do Zpracování. Povinnosti mlčenlivosti přetrvají i po zániku Smlouvy.

2.5. Do Zpracování Zákaznických dat jsou jako další zpracovatelé na základě smlouvy zapojeni:

- Amazon Web Services EMEA SARL, Czech Branch, IČO: 09049266, se sídlem Sokolovská 689/115, 186 00 Praha

- SimpleCloud s.r.o., IČO: 07772882, se sídlem Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava

- depeche.io s.r.o., IČO: 09620133, se sídlem Slavíkova 1757/34, Poruba, 708 00 Ostrava

- Twilio, Inc., 375 Beale St Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA;

- Vocalls Inc s.r.o., IČO 06413421, se sídlem Rostovská 314/14, Vršovice, 101 00 Praha 10.

2.6. Zákazník jako správce poskytuje Emmy obecné povolení provádět změny v zapojení zpracovatelů. Na přijetí dalších zpracovatelů či jejich nahrazení Emmy Zákazníka upozorní nejméně 30 dnů před provedením změn. Proti změnám ohledně zpracovatelů zapojených do zpracování má Zákazník možnost vyslovit námitky, a to odmítnutím změn VOP dle čl. 7.4. VOP.

2.7. Jakémukoliv dalšímu zpracovateli zapojenému do Zpracování ze strany Emmy musí být smlouvou uloženy stejné povinnosti jako dle tohoto Ujednání.

2.8. Emmy se zavazuje implementovat technická a organizační opatření popsaná v Oddíle B. tohoto Ujednání.

2.9. Emmy bude Zákazníkovi v přiměřené míře nápomocna s plněním jeho povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, a to prostřednictvím služeb zákaznické podpory, pokud nelze požadavky subjektu řešit přímo v Zákaznickém účtu. Pokud Emmy obdrží požadavek určený Zákazníkovi, předá ho bez zbytečného odkladu Zákazníkovi.

2.10. Emmy bude Zákazníkovi v přiměřené míře nápomocna při zajišťování souladu s povinnostmi ohledně zabezpečení Zákaznických dat, ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení, posuzováním vlivu Zpracování na ochranu osobních údajů, jakož i konzultací s dozorovým úřadem, a to při zohlednění povahy Zpracování a informací, jež má k dispozici. Jakékoliv porušení zabezpečení Zákaznických dat, o kterém se Emmy dozví, ohlásí Zákazníkovi bez zbytečného odkladu.

2.11. Po zániku Smlouvy Emmy Zákaznická data a jejich kopie vymaže, pokud právní předpisy nepožadují jejich uchování. Vzhledem k tomu, že Zákaznická data se zpracovávají pouze v elektronické podobě a Zákazník k nim má přístup, není Emmy povinna Zákaznická data zákazníkovi vracet na nosiči dat.

2.12. Emmy poskytne Zákazníkovi veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v čl. 28 GDPR a umožní v přiměřených lhůtách audity, včetně inspekcí, prováděné přímo Zákazníkem nebo auditorem, kterého Zákazník pověřil, a k těmto auditům přispěje.


3. Oddíl A – Systematický popis Zpracování

3.1.
Emmy bude pro PZS jako zpracovatel provádět níže specifikované Zpracování Zákaznických dat (pouze v rovině zabezpečení technického řešení v podobě Aplikace):

3.1.1. Subjekty a typ údajů:

- Uživatelé pacientského účtu Aplikace (identifikační a kontaktní údaje);

- Pacienti PZS (identifikační a kontaktní údaje, údaje týkající se Požadavků, včetně údajů o zdravotním stavu a objednáních, údaje o pojištění a údaje o registraci u PZS);

- Uživatelé Zákaznického účtu Aplikace (identifikační a kontaktní údaje, pracovní pozice a oprávnění, pracoviště, údaje o používání Aplikace).

3.1.2. Operace zpracování: Zejména shromažďování, uspořádání, ukládání, vyhledávání, seřazení, zpřístupnění, použití, pozměnění, výmaz;

3.1.3. Účel zpracování: Organizace poskytování zdravotních služeb (Provoz Aplikace);

- Správa uživatelů Zákaznického účtu a jejich oprávnění;

- Logování přístupů/změn prováděných uživateli Zákaznického účtu;

- Vedení a správa adresáře pacientů;

- Příjem, evidence a správa pacientských Požadavků, včetně vedení kalendáře a správy objednávání;

- Realizace komunikace s pacienty v Aplikaci, včetně předávání upozornění Emmy;

- Zasílání připomínek na kontakty pacientů;

- Zasílání novinek a jiných sdělení, včetně zjišťování zájmu o výkony.

3.1.4. Povaha zpracování: Převážně automatizované, částečně manuální (služby podpory a údržby);

3.1.5. Doba trvání zpracování: Po dobu trvání Smlouvy mezi Emmy a PZS, pokud nedojde k dřívějšímu odstranění Zákaznických dat ze strany PZS jako správce.


4. Oddíl B – Technická a organizační opatření

4.1.
Emmy se zavazuje ve vztahu ke Zpracování implementovat a udržovat technická a organizační opatření, alespoň v následujícím rozsahu:

- Zabezpečené data centrum s certifikací ISO 27001, které je umístěno v EU a má zavedena opatření logické (firewall, hesla, role a oprávnění) i fyzické kontroly přístupu (dveře, zámky, recepce/ostraha, elektronické zabezpečení, CCTV);

- Šifrování Zákaznických dat při přenosu;

- Politika silných hesel v Aplikaci a jejich šifrování;

- Závazek mlčenlivosti všech zaměstnanců Emmy s možností přístupu k Zákaznickým datům;

- Uzavření smluv o zpracování osobních údajů dle čl. 28 GDPR se všemi zpracovateli;

- Vnitřní směrnice o ochraně osobních údajů, včetně systému řízení přístupu k Zákaznickým datům;

- Pravidelné automatické zálohování;

- Pravidelná revize koncepce zabezpečení.


Verze 1.2

Účinnost od 1.1.2023

Dokument ke stažení
zde.

(Předchozí verze dokumentu ke stažení
zde.)

Zpět na hlavní stránku