Veřejné obchodní podmínky
aplikace Emmy (část PZS)

1 Úvodní ustanovení

1.1 Společnost Emmy Medical s.r.o., IČO: 06785247, DIČ: CZ06785247, se sídlem Levohradecké nám. 1066, 252 63 Roztoky, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 288901 (dále jen „Emmy“), provozuje webovou aplikaci Emmy (dále jen „Aplikace“), která zjednodušuje poskytovatelům zdravotních služeb (dále jen „PZS“) komunikaci s jejich pacienty. Část Aplikace určená PZS, která je dostupná na https://dr.sestraemmy.cz/ (https://dr.demo.sestraemmy.cz/ pro zkušební verzi), představuje cloudový nástroj pro efektivní organizaci poskytování zdravotních služeb.

1.2 Tyto veřejné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti stran vznikající ze smlouvy ohledně užívání Aplikace, která může být uzavřena mezi PZS a Emmy jako provozovatelem Aplikace (dále jen „Smlouva“). Ustanovení těchto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy. PZS, který uzavřel s Emmy na základě těchto VOP Smlouvu, je pro účely těchto VOP označován jako zákazník (dále jen „Zákazník“).

1.3 Emmy je pouze poskytovatelem technického řešení v podobě Aplikace s tím, že za poskytování zdravotních služeb zůstává výhradně odpovědný Zákazník. Zákazník bere na vědomí, že Aplikace slouží k usnadnění a zvýšení bezpečnosti vzdálené komunikace s pacienty a její používání nenahrazuje vedení zdravotnické dokumentace.


2. Uzavření smlouvy

2.1. Zákazníkem může být pouze osoba, která je oprávněna k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb. Emmy není povinna toto oprávnění jakkoliv prověřovat.

2.2. Pro zahájení procesu uzavření Smlouvy na základě těchto VOP je třeba, aby PZS, resp. osoba oprávněná za PZS jednat (dále jen „Oprávněná osoba“), provedla registraci na adrese https://dr.demo.sestraemmy.cz/. Zvolené přihlašovací údaje budou po uzavření Smlouvy sloužit k přihlášení do rozhraní Zákazníka v části Aplikace určené pro PZS, prostřednictvím kterého lze spravovat zdravotnické zařízení (dále jen „Zákaznický účet“). Dále je třeba vyplnit formulář objednávky s přiloženým zněním těchto VOP. Do něj Oprávněná osoba doplní údaje PZS a svůj vztah k PZS (např. PZS fyzická osoba, jednatel PZS právnické osoby, zaměstnanec PZS), podepíše jej za PZS svým kvalifikovaným elektronickým podpisem a odešle jménem PZS na chciemmy@sestraemmy.cz ke zpracování. Pokud nejsou informace prokazující oprávnění Oprávněné osoby jednat za příslušného PZS dostupné z veřejných rejstříků, připojí Oprávněná osoba k podepsané objednávce dokumenty prokazující její oprávnění (např. např. pracovní smlouva, plná moc). Údaje zadané při registraci, jakož i ve formuláři objednávky, musí být pravdivé a přesné.

2.3. Pokud PZS provozuje více zdravotnických zařízení, je nezbytné, aby pro každé z nich vyplnil formulář objednávky a uzavřel zvláštní Smlouvu. Pro správu zdravotnických zařízení v Aplikaci však lze využít stejné přihlašovací údaje a není třeba provádět novou registraci.

2.4. Smlouva mezi Emmy a PZS je uzavřena až doručením potvrzení o přijetí objednávky Emmy a aktivaci Zákaznického účtu (resp. zdravotnického zařízení) na registrovanou e-mailovou adresu Zákazníka. Emmy si vyhrazuje právo z jakéhokoliv důvodu odmítnout Smlouvu s PZS uzavřít.

2.5. Předmětem Smlouvy není poskytování jakýchkoliv zprostředkovatelských služeb ze strany Emmy, přičemž Zákazník bere na vědomí, že Aplikace není určena k nabízení zdravotních služeb s cílem usnadnit Zákazníkovi příjem nových pacientů, ale slouží především k usnadnění komunikace s jeho stávajícími pacienty.


3. Práva a povinnosti Emmy

3.1.
Na základě Smlouvy se Emmy zavazuje vést pro Zákazníka Zákaznický účet umožňující užívání Aplikace, které zahrnuje:

- vedení a správu adresáře pacientů Zákazníka;

- vedení a správu ordinační doby a kalendáře Zákazníka;

- vytváření vlastních šablon pacientských požadavků, příjem (od uživatelů pacientského účtu Aplikace) a zakládání pacientských požadavků, jejich evidenci a správu, jakož i provádění související komunikace (s uživateli pacientského účtu Aplikace);

- odesílání připomínek a dalších upozornění ohledně objednání pacienta k návštěvě zdravotnického zařízení;

- sledování přístupů k vybraným údajům pacientů a jejich změn ze strany dalších uživatelů Zákaznického účtu.

3.2. Emmy se dále zavazuje poskytovat Zákazníkovi v případě potřeby služby uživatelské podpory s tím, že žádosti Zákazníka budou vyřizovány ve lhůtách přiměřených jejich povaze.

3.3. Emmy vyvíjí přiměřenou snahu, aby byla Aplikace neustále dostupná, bezpečná a bez chyb. Jedná se však o komplexní IT systém, který je mimo jiné závislý též na infrastruktuře třetích stran. Aplikace je proto Emmy poskytována bez jakýchkoliv záruk a závazků ohledně vhodnosti a úrovně poskytovaných služeb, zejména pak Emmy Zákazníkovi nezaručuje, že Aplikace a její jednotlivé funkcionality budou vždy bezchybně fungovat (např. že nedojde ke ztrátě dat či nedoručení zpráv), budou nepřetržitě dostupné a jejich bezpečnost nebude narušena, zejména pak z důvodu zásahu vyšší moci, kybernetického útoku, technické závady či pravidelné údržby.

3.4. Zákazník prohlašuje, že se důkladně seznámil s vlastnostmi Aplikace, přičemž posoudil vhodnost Aplikace pro své potřeby. Emmy odpovídá Zákazníkovi jen za újmu, která mu byla ze strany Emmy způsobena úmyslně či z hrubé nedbalosti. Jinak se v rozsahu dovoleném právními předpisy vylučuje odpovědnost Emmy za újmu vzniklou Zákazníkovi použitím Aplikace či v souvislosti s ním, přičemž Zákazník se vzdává práva na její náhradu. Pokud dojde ke vzniku povinnosti Emmy nahradit Zákazníkovi škodu, pak rozsah náhrady škody nepřesáhne celkovou výši plnění uhrazených Emmy Zákazníkem na základě Smlouvy.

3.5. Emmy si vyhrazuje oprávnění Aplikaci libovolně měnit nebo kdykoliv ukončit její provoz. Emmy tak nenese žádnou odpovědnost za újmu, která by mohla Zákazníkovi v důsledku uvedeného vzniknout.

3.6. Pro případ porušení těchto VOP Zákazníkem si Emmy vyhrazuje právo, bez předchozího upozornění a jakékoliv náhrady, dočasně omezit přístup Zákazníka k Aplikaci, případně okamžitě odstoupit od Smlouvy a zrušit Zákazníkovi účet, a to čistě dle svého uvážení.

3.7. Emmy je oprávněna zveřejnit a uvádět i mimo Aplikaci skutečnost, že Zákazník jako PZS využívá Aplikaci.


4. Práva a povinnosti Zákazníka

4.1.
Zákazník prohlašuje, že se s těmito VOP důkladně seznámil, souhlasí s nimi a zavazuje se je bezvýhradně dodržovat.

4.2. Zákazník zaručuje, že je oprávněn k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb. a zavazuje se využívat Aplikaci pouze v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, které jsou uvedeny v jeho oprávnění.

4.3. Emmy nijak nezasahuje do právních vztahů mezi Zákazníkem a pacienty. Zdravotní služby poskytuje Zákazník pacientům svým jménem a zcela nezávisle na Emmy s tím, že si také nezávisle spravuje svůj Zákaznický účet, včetně veškerých nastavení a informací uváděných jeho prostřednictvím. Z tohoto důvodu Zákazník nese veškerou odpovědnost za poskytování zdravotních služeb a užívání Aplikace v souvislosti s ním, zejména pak za řešení pacientských požadavků prostřednictvím Aplikace (např. zrušení sjednaného termínu, poskytnutí nepravdivých informací atd.), přičemž se zavazuje plně odškodnit Emmy za jakoukoliv její povinnost k náhradě újmy třetí osobě či sankci jí uloženou orgánem veřejné moci, pokud vznikly v souvislosti s uvedeným užíváním Aplikace Zákazníkem.

4.4. Aniž by byla dotčena nezávislost Zákazníka při poskytování zdravotních služeb, zavazuje se Zákazník používat Aplikaci pouze v souladu s jejím účelem a tak, aby nepoškozoval dobré jméno Emmy a její oprávněné zájmy. Proto se také Zákazník zavazuje při používání Aplikace a v souvislosti s ním, především pak ve vztahu k přijímání a řešení pacientských požadavků prostřednictvím Aplikace, dodržovat veškeré právní a stavovské předpisy, kterými je vázán, jakož i postupovat vždy v souladu s dobrými mravy, s náležitou odbornou péčí a tzv. de lege artis. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za porušení závazků dle tohoto ustanovení by bylo mimo jiné považováno, pokud by Zákazník:

- vytvořil šablonu pacientského požadavku, jehož řešení prostřednictvím Aplikace je nevhodné a nežádoucí (např. ohledně stavů ohrožujících život);

- vytvořil šablonu pacientského požadavku, která by automaticky vyhodnocovala údaje zadané pacientem, a podléhala tak regulaci zdravotnických prostředků;

- vyřešil pacientský požadavek výlučně prostřednictvím Aplikace, tj. bez sjednání osobní návštěvy zdravotnického zařízení pacientem či podkladu v předchozí péči (např. preskripce určitých druhů léčiv);

- opakovaně nereagoval na pacientské požadavky zadané prostřednictvím Aplikace bez zbytečného odkladu;

- opakovaně rušil bez řádného důvodu či dostatečného předstihu osobní návštěvy pacientů sjednané prostřednictvím Aplikace.

4.5. Zákazník se zavazuje plnit veškeré své zákonné informační povinnosti a povinnosti poučení v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, jakož i využíváním Aplikace v souvislosti s ním, a to zejména vůči pacientům (též jako spotřebitelům a subjektům osobních údajů).

4.6. Zákazník se zavazuje, že veškeré informace jím uváděné v pacientské části Aplikace či jinak sdělované pacientům prostřednictvím Aplikace budou v souladu s právními předpisy, správné, pravdivé, úplné, nikoliv zavádějící a aktuální, přičemž se též zavazuje tyto jejich vlastnosti průběžně udržovat.

4.7. V případě, že Zákazník do Aplikace nahraje jakýkoliv obsah (např. informace, osobní údaje, osobnostní atributy třetích osob či autorská díla apod.) (dále jen „Zákaznický obsah“), zavazuje se, že je oprávněn tak učinit (zejména, že má odpovídající licence, svolení či souhlasy) a zaručuje Emmy, že zpřístupněním či užíváním takového obsahu v rámci Aplikace nebude zasaženo do práv třetích osob, ani nebudou jinak porušeny právní předpisy. V rozsahu nezbytném k poskytování služeb Aplikace pak Zákazník uděluje Emmy bezúplatné licenční oprávnění užívat Zákaznický obsah, který je autorskoprávně chráněn, případně též svolení k užívání osobnostních atributů (pokud relevantní). Emmy nijak nedohlíží na soulad Zákaznického obsahu s právními předpisy. V případě, že se Emmy dozví o protiprávní povaze Zákaznického obsahu, je oprávněna jej znepřístupnit či odstranit.

4.8. Zákazník se zavazuje, že Aplikaci nevyužije k šíření nevyžádaných obchodních sdělení.

4.9. Emmy v žádném případě neodpovídá za jakékoliv jednání uživatelů pacientského účtu Aplikace vůči Zákazníkovi (např. nedostavení se ke sjednané osobní návštěvě zdravotnického zařízení). Emmy realizuje opatření pro ověření identity uživatelů pacientského účtu Aplikace, avšak nezaručuje Zákazníkovi, že osoba využívající pacientský účet Aplikace je skutečně osobou, za níž se vydává. V případě potřeby si je Zákazník povinen opatřit do zdravotnické dokumentace záznam s vyjádřením pacienta, že údaje o zdravotním stavu mu mohou být sdělovány přes konkrétní pacientský účet v Aplikaci.

4.10. Zákazník je oprávněn umožnit přístup do svého Zákaznického účtu potřebnému počtu fyzických osob, které jsou oprávněny za něj jednat a jsou vázány povinností mlčenlivosti s tím, že každá osoba však musí mít pod Zákaznickým účtem zřízeného vlastního uživatele (je zakázáno sdílet přístupové údaje). Pro vyloučení pochybností se uvádí, že užívání Aplikace uživateli pod účtem Zákazníka se považuje za užívání Zákazníkem, přičemž Zákazník odpovídá za veškerá případná porušení těchto VOP, k nimž tímto užíváním dojde. Zákazník se zavazuje zajistit ochranu přístupových údajů Zákaznickému účtu, tak aby nedošlo k jejich zpřístupnění třetím osobám. Zákazník nese též výlučnou odpovědnost za užívání Aplikace třetími osobami prostřednictvím jeho Zákaznického účtu.

4.11. Zákazník se zavazuje Aplikaci nezneužívat a nevyužívat ve vztahu k ní jakékoliv postupy, softwarové nástroje či skripty, které by mohly mít nepříznivý dopad na její provoz, narušovat její funkčnost či způsobovat její nepřiměřené zatížení, a zavazuje se nevykonávat ani jakoukoliv jinou činnost, která by mohla představovat neoprávněný zásah do Aplikace vzhledem k jejímu účelu a fungování.

4.12. Aplikace a její obsah mohou být chráněny právy duševního vlastnictví. Na základě těchto VOP je Zákazník oprávněn užívat Aplikaci výhradně standardním způsobem, za nějž se považuje užívání prostřednictvím Zákaznického účtu přes webové rozhraní, a to pouze pro účely vyplývající z těchto VOP. Kromě tohoto oprávnění nenabývá Zákazník k Aplikaci a jejímu obsahu (nezahrnuje Zákaznický obsah) žádná práva. Bez předchozího oprávnění získaného od Emmy nebo příslušných držitelů práv tak není možné Aplikaci, jakékoliv její součásti či obsah, včetně zdrojových kódů, log a jiných grafických elementů, užívat jinak, než výše uvedeným způsobem a pro uvedené účely. Zejména není možné tyto prvky upravovat, zařazovat do děl souborných, nebo do nich jinak zasahovat, rozmnožovat je, rozšiřovat či sdělovat veřejnosti.

4.13. Zákazník není oprávněn Aplikaci, jakékoliv její součásti či obsah, včetně zdrojových kódů, log a jiných grafických elementů, využít za účelem vývoje jiného počítačového programu, jakkoliv konkurujícího Aplikaci, a jeho uvedení na trh, jakož ani za jiným účelem zasahujícím do práv či oprávněných zájmů Emmy, zejména pak není oprávněn provádět jakoukoliv analýzu funkčnosti či zpětnou analýzu Aplikace a jejích součástí.


5. Cena a platba

5.1.
Za každý kalendářní měsíc vedení Zákaznického účtu (umožňujícího užívání Aplikace pro jedno zdravotnické zařízení) se Zákazník zavazuje platit Emmy měsíčně cenu ve výši 990 Kč včetně DPH (dále jen „Cena“), a to bezhotovostním převodem na základě faktury (daňového dokladu) se lhůtou splatnosti 14 dnů, která bude ze strany Emmy vystavena v daném kalendářním měsíci (nejpozději do jeho 15. dne) a zaslána v elektronické podobě na registrovanou e-mailovou adresu Zákazníka. Zákazník souhlasí s vystavením faktury (daňového dokladu) v elektronické podobě.

5.2. Emmy nabízí Zákazníkovi zkušební období bezplatného užívání Aplikace (anebo její zkušební verze na https://dr.demo.sestraemmy.cz/) o délce 14 dnů od aktivace Zákaznického účtu (resp. zdravotnického zařízení), ve kterém může být Smlouva Zákazníkem okamžitě zrušena bez výpovědní doby, přičemž postačí výpověď zaslaná na info@sestraemmy.cz. Délka zkušebního období může být prodloužena dohodou mezi Emmy a Zákazníkem nebo v rámci speciální nabídky vymezené ze strany Emmy.

5.3. V případě prodlení Zákazníka s platbou Ceny má Emmy právo odstoupit od Smlouvy.


6. Ochrana osobních údajů

6.1.
Vzhledem k tomu, že Aplikace je cloudový nástroj určený mimo jiné k práci s osobními údaji, zpracovává Emmy při plnění Smlouvy pro Zákazníka jako zpracovatel osobní údaje, které Zákazník do Aplikace vložil nebo je jejím prostřednictvím shromáždil (dále jen „Zákaznická data“). Toto zpracování se řídí ujednáním o zpracování osobních údajů, jehož obsah je přílohou č. 1 k těmto VOP, a stává se tak nedílnou součástí každé Smlouvy (dále jen „Ujednání“).

6.2. Emmy je ve vztahu k Zákaznickým datům vázána povinností mlčenlivosti a zavazuje se implementovat technická a organizační opatření v souladu s Ujednáním. Zpracování Zákaznických dat probíhá automatizovaně, a proto budou oprávnění zaměstnanci Emmy k Zákaznickým datům přistupovat pouze zcela výjimečně a v souladu se Smlouvou.

6.3. Informace o zpracování osobních údajů Oprávněné osoby a dalších uživatelů Zákaznického účtu jsou obsaženy v samostatném dokumentu dostupném zde, který však tvoří nedílnou součást těchto VOP.

6.4. Při provozu Aplikace Emmy také využívá v omezené míře souborů cookies. Naše zásady používání souborů cookies jsou obsaženy v samostatném dokumentu dostupném zde, který však tvoří nedílnou součást těchto VOP.


7. Závěrečná ustanovení

7.1.
Smlouva na základě těchto VOP se uzavírá na dobu neurčitou. Zákazník i Emmy mají právo Smlouvu ukončit bez uvedení důvodu, a to výpovědí s měsíční výpovědní dobou, která začne běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

7.2. V souvislosti se zánikem Smlouvy dojde ke zrušení Zákaznického účtu a smazání veškerého Zákaznického obsahu, včetně Zákaznických dat.

7.3. Zákazník není oprávněn postoupit či převést svá práva a povinnosti ze Smlouvy třetí osobě. Naopak Zákazník souhlasí, že veškerá práva a povinnosti Emmy ze Smlouvy, mohou být ze strany Emmy bez dalšího postoupeny třetí osobě.

7.4. Vzhledem k povaze Aplikace a jejímu plánovanému rozvoji může vyvstat potřeba změny těchto VOP. Emmy může tyto VOP v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, přičemž za přiměřené změny se považují zejména opravy nesprávností, změny související se změnou funkcionalit Aplikace či jejich zpoplatněním, změny cen, změny Zásad ochrany osobních údajů, Zásad používání cookies a Ujednání o zpracování osobních údajů, jakož i změny vynucené změnou právních předpisů. Na změnu VOP vás Emmy upozorní alespoň 30 dnů před jejich účinností, a to zveřejněním nového znění VOP na webových stránkách www.sestraemmy.cz či v rozhraní Aplikace, v případě zásadnějších změn pak též zprávou zaslanou na registrovanou e-mailovou adresu Zákazníka. Provedené změny VOP má Zákazník právo odmítnout a z tohoto důvodu nejpozději do 15 dnů od oznámení změn ze strany Emmy vypovědět Smlouvu. Výpovědní doba bude činit 15 dnů. Pokud Zákazník smlouvu v předmětné lhůtě nevypoví, má se za to, že změny VOP přijímá s tím, že nové znění VOP se tak stane součástí Smlouvy namísto toho původního. Účinná verze VOP je vždy zveřejněna na webových stránkách www.sestraemmy.cz a v rámci Aplikace, přičemž jste povinni se s ní průběžně seznamovat.

7.5. Veškeré právní vztahy mezi Zákazníkem a Emmy vzniklé ze Smlouvy, nebo v souvislosti s ní, se řídí právním řádem České republiky. Případné spory ze vztahů vzniklých ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny příslušnými soudy České republiky, výhradně dle práva České republiky.

7.6. Neplatností některého ustanovení těchto VOP není dotčena platnost jejich ostatních ustanovení.

7.7. Emmy můžete s jakýmikoliv dotazy, požadavky či stížnostmi kontaktovat na adrese info@sestraemmy.cz.


Příloha č. 1 VOP

UJEDNÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1. Úvodní ustanovení

1.1.
Toto ujednání ve smyslu čl. 28 odst. 3 GDPR je uzavíráno jako součást Smlouvy mezi Emmy a PZS na základě VOP (dále jen „Ujednání“). Veškeré pojmy používané ve VOP mají pro účely tohoto Ujednání stejný význam. Ujednání se týká zpracování Zákaznických dat (blíže specifikovaného v oddíle A. Ujednání) (dále jen „Zpracování“), vůči kterým vystupuje Zákazník v roli správce osobních údajů a Emmy je pro něj jako zpracovatel zpracovává.


2. Závazky

2.1.
Zákazník se jako správce Zákaznických dat zavazuje, že bude mít po celou dobu zpracování Zákaznických dat v Aplikaci pro příslušná zpracování platný právní základ, a že bude plnit veškeré své zákonné povinnosti vůči subjektům údajů, zejména informační povinnost. Zákazník se dále zavazuje bezodkladně odstranit z Aplikace Zákaznická data, k jejichž zpracování v Aplikaci nebude mít platný právní základ.

2.2. Emmy se zavazuje zpracovávat Zákaznická data pouze na základě pokynů Zákazníka, které vyplývají z tohoto Ujednání, nebo které zadá prostřednictvím svého Zákaznického účtu, případně prostřednictvím služeb zákaznické podpory. Pokyny jsou omezené rozsahem závazků Emmy ze Smlouvy. Emmy upozorní Zákazníka v případě, že se bude domnívat, že jeho pokyny porušují právní předpisy.

2.3. Zákaznická data nebudou předávána do zemí mimo EU, tj. třetích zemí.

2.4. Emmy se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně veškerých Zákaznických dat a zajistí, aby veškeré osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje na straně Emmy byly vázány smluvní či zákonnou povinností mlčenlivosti, a to včetně dalších zpracovatelů zapojených Emmy do Zpracování. Povinnosti mlčenlivosti přetrvají i po zániku Smlouvy.

2.5. Do Zpracování Zákaznických dat jsou jako další zpracovatelé na základě smlouvy zapojeni:

- Amazon Web Services EMEA SARL, Czech Branch, IČO: 09049266, se sídlem Sokolovská 689/115, 186 00 Praha

- SimpleCloud s.r.o., IČO: 07772882, se sídlem Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava

- depeche.io s.r.o., IČO: 09620133, se sídlem Slavíkova 1757/34, Poruba, 708 00 Ostrava

2.6. Zákazník jako správce poskytuje Emmy obecné povolení provádět změny v zapojení zpracovatelů. Na přijetí dalších zpracovatelů či jejich nahrazení Emmy Zákazníka upozorní nejméně 30 dnů před provedením změn. Proti změnám ohledně zpracovatelů zapojených do zpracování má Zákazník možnost vyslovit námitky, a to odmítnutím změn VOP dle čl. 7.4. VOP.

2.7. Jakémukoliv dalšímu zpracovateli zapojenému do Zpracování ze strany Emmy musí být smlouvou uloženy stejné povinnosti jako dle tohoto Ujednání.

2.8. Emmy se zavazuje implementovat technická a organizační opatření popsaná v Oddíle B. tohoto Ujednání.

2.9. Emmy bude Zákazníkovi v přiměřené míře nápomocna s plněním jeho povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, a to prostřednictvím služeb zákaznické podpory, pokud nelze požadavky subjektu řešit přímo v Zákaznickém účtu. Pokud Emmy obdrží požadavek určený Zákazníkovi, předá ho bez zbytečného odkladu Zákazníkovi.

2.10. Emmy bude Zákazníkovi v přiměřené míře nápomocna při zajišťování souladu s povinnostmi ohledně zabezpečení Zákaznických dat, ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení, posuzováním vlivu Zpracování na ochranu osobních údajů, jakož i konzultací s dozorovým úřadem, a to při zohlednění povahy Zpracování a informací, jež má k dispozici. Jakékoliv porušení zabezpečení Zákaznických dat, o kterém se Emmy dozví, ohlásí Zákazníkovi bez zbytečného odkladu.

2.11. Po zániku Smlouvy Emmy Zákaznická data a jejich kopie vymaže, pokud právní předpisy nepožadují jejich uchování. Vzhledem k tomu, že Zákaznická data se zpracovávají pouze v elektronické podobě a Zákazník k nim má přístup, není Emmy povinna Zákaznická data zákazníkovi vracet na nosiči dat.

2.12. Emmy poskytne Zákazníkovi veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v čl. 28 GDPR a umožní v přiměřených lhůtách audity, včetně inspekcí, prováděné přímo Zákazníkem nebo auditorem, kterého Zákazník pověřil, a k těmto auditům přispěje.


3. Oddíl A – Systematický popis Zpracování

3.1.
Emmy bude pro PZS jako zpracovatel provádět níže specifikované Zpracování Zákaznických dat (pouze v rovině zabezpečení technického řešení v podobě Aplikace):

3.1.1. Subjekty a typ údajů:

- Uživatelé pacientského účtu Aplikace (identifikační a kontaktní údaje);

- Pacienti PZS (identifikační a kontaktní údaje, údaje týkající se Požadavků, včetně údajů o zdravotním stavu a objednáních, údaje o pojištění a údaje o registraci u PZS);

- Uživatelé Zákaznického účtu Aplikace (identifikační a kontaktní údaje, pracovní pozice a oprávnění, pracoviště, údaje o používání Aplikace).

3.1.2. Operace zpracování: Zejména shromažďování, uspořádání, ukládání, vyhledávání, seřazení, zpřístupnění, použití, pozměnění, výmaz;

3.1.3. Účel zpracování: Organizace poskytování zdravotních služeb (Provoz Aplikace);

- Správa uživatelů Zákaznického účtu a jejich oprávnění;

- Logování přístupů/změn prováděných uživateli Zákaznického účtu;

- Vedení a správa adresáře pacientů;

- Příjem, evidence a správa pacientských Požadavků, včetně vedení kalendáře a správy objednávání;

- Realizace komunikace s pacienty v Aplikaci, včetně předávání upozornění Emmy;

- Zasílání připomínek na kontakty pacientů.

3.1.4. Povaha zpracování: Převážně automatizované, částečně manuální (služby podpory a údržby);

3.1.5. Doba trvání zpracování: Po dobu trvání Smlouvy mezi Emmy a PZS, pokud nedojde k dřívějšímu odstranění Zákaznických dat ze strany PZS jako správce.


4. Oddíl B – Technická a organizační opatření

4.1.
Emmy se zavazuje ve vztahu ke Zpracování implementovat a udržovat technická a organizační opatření, alespoň v následujícím rozsahu:

- Zabezpečené data centrum s certifikací ISO 27001, které je umístěno v EU a má zavedena opatření logické (firewall, hesla, role a oprávnění) i fyzické kontroly přístupu (dveře, zámky, recepce/ostraha, elektronické zabezpečení, CCTV);

- Šifrování Zákaznických dat při přenosu;

- Politika silných hesel v Aplikaci a jejich šifrování;

- Závazek mlčenlivosti všech zaměstnanců Emmy s možností přístupu k Zákaznickým datům;

- Uzavření smluv o zpracování osobních údajů dle čl. 28 GDPR se všemi zpracovateli;

- Vnitřní směrnice o ochraně osobních údajů, včetně systému řízení přístupu k Zákaznickým datům;

- Pravidelné automatické zálohování;

- Pravidelná revize koncepce zabezpečení.


Dokument ke stažení zde.

Zpět na hlavní stránku